Дасхал 4

Тоогой нэрэнүүдые илгаад, асуудалыень заагты.

Дэлхэйн гайхамшагта зүйлнүүдэй нэгэн – Байгал далай. Бүхы дэлхэйн сэнгэг уһанай табанай нэгэ хуби манай Байгал соо бии юм. Тэрэшэлэн хоёр мянга гаран амитад, ургамалнууд бии. Тэдэнэй наян процентнь ондоо тээ үгы, ганса Байгал соо ажамидардаг байһаниинь гайхалтай.

а) хэдыдэхи?
б) хэдынэй хэды?
в) хэды?