Дасхал 4

Үгтэһэн үгэнүүдые 3 бүлэг болгожо хубаагты.


1) таряалан а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
2) тарбаган а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
3) сонхо а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
4) эрбээхэй а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
5) үлгы а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
6) унаган а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
7) жолоо а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
8) уйдхар а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
9) миисгэй а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
10) үндэгэн а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
11) хүдэлмэри а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
12) үлир а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
13) үүлэн а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
14) һоёо а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
15) түрин а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
16) гүрөөһэн а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
17) ботогон а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
18) түлеэн а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
19) агы а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
20) бээлэй а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
21) хада а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай
22) хабсагай а) эрэ аялгантай
б) эмэ аялгантай
в) эрсэ аялгантай