Дасхал 4

Түлөөнэй нэрэнүүдые олоод, мэдүүлэлэй ямар гэшүүд болоноб гэжэ элирүүлэгты.

Эжынгээ сайгаа шанаха үедэ бидэ горхоной зүүн эрьедэ үхэр нюдэ түүбэбди. Бидэнэй ойлгожо ядажа зободог асуудалнуудта багшымнай тиимэ тодо, арсашагүй зүб харюу үгэхэдэ, бидэ гайхаа бэлэйбди.

а) нэрлүүлэгшэ
б) нэмэлтэ
в) элирхэйлэгшэ