Дасхал 4

Доро үгтэһэн шүлэг сооһоо анхан һууритай үйлэ үгэнүүдые заагты.

Шагдар Солбон хоёр
Шатар наадажа һууба.
Шагдарай сагаан ноёндо
Шангахан "шаа" бууба.
Арай голтой ноёниинь
Ара гэдэргээ сухариба.
Алад харайдаг мориниинь
Аса табижа муухайрба.
Бэрсээ алдаһан Шагдар
"Бэеэ тушаахын" орондо
Бүрхэгэр дуугай болошоод
Бүри үсэрэлдэжэ оробо.
Маряажа ошоһон тэргээрээ
"Мат" табихынь тэндэхэнэ
"Хаагдаа, пат болоо", — гээд,
Хамагаа хуу этэржэрхибэ.
Ч.-Р. Намжилов