Дасхал 4

Энэ мэдүүлэл сооһоо деепричастинуудые олоод, морфологическа шүүлбэри хэгты.

Аглаг үндэрэй арюухан тунгалаг агаараар амилан[1] , зосоомни сэлмэг уужам боложо[2] , нэгэ тэбхэр шулуун дээрэ һуугаад[3] , түрэһэн нютагаа хаймадан[4] харанаб.

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Түлэб
мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: