Дасхал 4

Эдэ үгэнүүд соо ээ — өө аялгануудые һубарилай ёһоор тааруулагты.


1) хутагаа зүүг... а) өө
б) ээ
2) Батые ерүүл... а) өө
б) ээ
3) хүүгэдт... асарба а) өө
б) ээ
4) хэрэгээ бүт... а) өө
б) ээ
5) шангаар эшхэр... а) өө
б) ээ
6) огторгойгоор ниид... а) өө
б) ээ