Дасхал 4

Холбуулалнуудай гол үгэнь ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб? Тааруулан табигты.


1) Гэрэй газаа а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
2) хотонһоо холуур а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
3) Ном уншаха а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
4) Тэдэнэй арбаадынь а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
5) Айхабтар түргөөр а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
6) Малаар олон а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
7) Тэнгэриин шарай а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
8) Зангаар бараг а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
9) Дууша хүбүүн а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
10) Бороогой ороходо а) үйлэ үгэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) түлөөнэй нэрэ
г) тоогой нэрэ
д) юумэнэй нэрэ
е) дайбар үгэ