Дасхал 4

Зүб харюу ологты.

1) Тогтомол холбоотой үгэнүүд, бүридэмэл тааралнууд холбуулалай гол гү, али дулдыданги үгэнүүд болодог.
2) Холбуулалнуудай дулдыданги үгэнүүд дахуул үгэтэй байжа болохо.
3) Холбуулал соо дулдыданги үгэнүүдынь гол үгынгөө хойто тээнь байдаг.