Дасхал 4

Бэеэ дааһан деепричастна дахуулалтай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Һэмжэн үүлэн үзэгдөөд, хадын хүбөө дайрана.
2) Хэшээл дүүрэжэ, үхибүүд гэр гэртээ харибад.
3) Наранай ороходо, шубуудай абяан замхаба.
4) Үглөө болотор сагай уларил заһарха бэзэ.