Дасхал 4

Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты.

Ехэ нооһотой айл нооһо сохихо үдэр гаргаад, хүршэнэртөө нооһо сохиходомнай туһалалсыт гэдэг һэн. Айлнуудһаа хүнжэл болон бэшэшье дэбдихэ юумэ суглуулжа, нооһо сохижо эхилдэг байгаа. Нэгэ хүнжэлэй хоёр талада нэгэ-нэгэ эхэнэр һуужа, нэгэ тэбэри нооһо дээрэнь хээд, бургааһан һабаагаар нооһоной хүбхытэр сохидог һэн.

а) причастна
б) деепричастна
в) юрын
г) бэеэ дааһан