Дасхал 4

Бүридэмэл үйлэ хэлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

1) Һохорые гэгүүлһэн, һорогые мөөрүүлһэн хүн бэшэб.
2) Моримнай бэлэн гү?
3) Орохо тэнгэри оройһоо соорхой.
4) Нүхэрнай маниие перрон дээрэ хүлеэжэ байба.