Дасхал 4

Мэдүүлэл соохи элирхэйлэгшэ ямар хабсаралта болоноб?


1) Эжэл (Волго) мүрэнэй адагта Алтан ордон гэжэ гүрэн 1243 ондо тогтоогдоһон юм. а) юрын
б) холболтотой
в) тусгаарлагдаһан
2) Тэдэнэр Энэдхэг, Хитад, Венгри гүрэнүүдээр бэлиг талаангаа харуулжа ерэбэд. а) юрын
б) холболтотой
в) тусгаарлагдаһан
3) Буряадай элитэ поэт, Гунга Гомбоевич Чимитов, олонхи номуудаа хүүгэдтэ зорюуланхай. а) юрын
б) холболтотой
в) тусгаарлагдаһан
4) А.И.Шадаевай «Мэргэн» гэһэн комеди буряад драматургиин хүгжэлтэдэ шэнэ шэглэл, шэнэ зам нээһэн юм. а) юрын
б) холболтотой
в) тусгаарлагдаһан