Дасхал 4

Илгагдаһан хазагай нэмэлтэнүүдэй падежыень тэмдэглэгты.

Алхана хадаа Буддын шажанай хойто талын табан ехэ һүзэгтэй газарнуудай нэгэн болоно. Шажанай заабаряар[1] , Алхана уулын эзэндэ[2] үргэл хэхэдэ, Үүдэн Сүмөөр[3] Ойхон олтирогой эзэндэ[4] хүрэдэг юм. Иихэдээ бүгэдэ буряад зон Байгал далайтаяа[5] холбоотой байһаниинь эли. Алхана хадаа хоёр байдалнуудай уулзалга дээрэ байдаг: хойноһоонь хүбшэ тайга, урдаһаань Түб Азиин тала һалаатан ороно. Россиин шэнжэлхэ ухаанай академиин шэнжэлэлгын дүнгүүдээр[6] гурбан зуун дүшэн янзын ургамал олдоһон, зуун наяниинь эмдэ[7] ородог юм. Зуун далан нэгэн янзын хорхой шумуул, шубууд, хорин гурбан янзын ан амитад, арбан долоон янзын загаһад бии гэжэ элирүүлэгдээ. Жэл бүри эндэ гушаад мянган зон аршаанда[8] амархаяа, арга хэхэеэ ерэдэг.

зүгэй:
зэбсэгэй:
хамтын:
гаралай: