Дасхал 4

Илгагдаһан үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоноб? Тэмдэглэгты.

1. Удангүй минии үгын зүб буруунь[1] элирхэ. 2. Уулын үндэр[2] мори зобоохо. 3. Энэ[3] хөөрэлдэжэ байһан үгэтнай тон зүб. 4. Минии аха залууниинь[4] . 5. Тэжээһэн[5] буруу тэргэ эбдэбэ. 6. Абгынгаа[6] хонииень адуулалсажа, бүхэли зундаа хүдөө тосхондо үнгэргөөб. 7. Би түмэр харгыгаар[7] гэртээ ерээб.

нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
нэмэлтэ:
элирхэйлэгшэ:
ушарлагша: