Дасхал 4

Эдэ хашалганууд к, п, с, т, һ, х, һ, ц, ч, ш, щ.

1) хонгёо хашалганууд
2) бүдэхи хашалганууд