Дасхал 4

Дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Ажабайдалаа зүб мүрөөр зохёохын тула, нютаг ороноо хүндэлжэ, байгаалиингаа баялигые гамтайгаар эдлэхэ, үхибүүдээ зүб мүрөөр хүмүүжүүлхэ гэжэ оролдодог байһан гээшэ.
2) Буряад арад үсөөн тоото арадуудһаа доошо бэшэ хүгжэлтэ туйлажа, эрдэм гэгээрэлэй, соёл болбосоролой талаар яһала урагшатай ябажа байһамнай һайшаалтай.
3) Тиигэбэшье түрэлхи хэлэеэ хүгжөөхэ, ёһо заншалнуудаа һэргээхэ ажалдаа эдэбхитэй, урагшатай, оролдосотой дабшая.