Дасхал 4

Тус баримтануудые хэрэглэн, найдалга зохёогты.

Найдалга

Минии нэрэдэ ерэһэн (Юу?) шууданһаа абаха гэжэ (Хэндэ?) найдан даалганаб.

2012.08.29 (Хэн?)

Хэн – Баатар Дашиев
Хэндэ – аша басаган Дашиева Сэсэг Баировна
Юу – мүнгэ


Найдалга Минии нэрэдэ ерэһэн шууданһаа абаха гэжэ өөрынгөө аша басаган Сэсэг найдан даалганаб. 2012.08.29 Дашиев