Дасхал 4

Оньһон үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо уй,-үй дифтонгнуудые тааруулан табигты.


1. лангирай зубхи нойтон, уляангирай набша нойтон.
2. луулжа шадабал, болюулжа шада.
3. Уран һамгад хубсаһа оёдог, мар һамгад арһа гутаадаг.