Дасхал 4

Эдэ холбуулалнууд ямар удхатайб?


1) дэгэлэй заха, харгын заха, ойн заха а) олон удхата
б) ганса удхата
2) дэгэлэй сээжэ, үргэн сээжэ, сээжэ дэгэл а) олон удхата
б) ганса удхата