Дасхал 4

Удаадахи үгэнүүдтэ антонимуудые тааруулагты.


1) хямда а) болоһон
б) тарган
в) уужам
г) үнэтэй
д) худал
2) уйтан а) болоһон
б) тарган
в) уужам
г) үнэтэй
д) худал
3) түүхэй а) болоһон
б) тарган
в) уужам
г) үнэтэй
д) худал
4) туранхай а) болоһон
б) тарган
в) уужам
г) үнэтэй
д) худал
5) үнэн а) болоһон
б) тарган
в) уужам
г) үнэтэй
д) худал