Дасхал 4

Эдэ үгэнүүд буряадаар ба ородоор яажа бэшэгдэдэг бэ гэжэ тааруулагты.


1) сай а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
2) дугааг а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
3) хилээмэн а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
4) базаар а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
5) гүүртэ а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
6) хармаан а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
7) һолоомо а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
8) амбаар а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
9) шэниисэ а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
10) сабхи а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
11) үгэрсэ а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
12) мэшээг а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
13) хартаабха а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
14) хирпиисэ а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
15) боожо а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
16) үйлсэ а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
17) углуу а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель
18) биршоог а) чай
б) амбар
в) дуга
г) вожжи
д) хлеб
е) солома
ж) базар
з) гурт
и) улица
й) карман
к) пшеница
л) сапоги
м) угол
н) огурцы
о) вершок
п) мешок
р) кирпич
с) картофель