Дасхал 4

Мэдүүлэлнүүд соо оёдолдо хабаатай үйлэ үгэнүүдые оложо илгагты.

Торгон тэрлигэй энгэр хүбөөлжэ байһан маряатай һамганай хажууда ошобо. Хормойн заха туушаха, дэгэлэй заха тамһалдиха гэдэг. Тэмээн арһаар зүйжэ байжа, бээлэй оёдог. Сүлөөгүй урлажа, татааһа татажа байһан хүнтэй хөөрэлдэбэ.