Дасхал 4

Буруу дүрим ологты.

1) Түрэл үгэнүүдые гаргаһан анхан һууриие эдэ үгэнүүдэй үндэһэн гэдэг.
2) Үгын анхан һуури үндэһэн, залгабари, залгалтаһаа бүридэнэ.
3) Нэгэ үндэһэнһөө хэдэн залгабариин хүсөөр ондо ондоо үгэнүүдые гаргажа болодог.