Дасхал 4

Ямар залгабари доро үгтэһэн үгэнүүдтэ бултандань нэмэгдэжэ болохоб?

Аба, нагаса, аха, Бата, хүршэ, абга.

1) -шан (-шон, -шэн)
2) -тан (-тон, -тэн)
3) -шуул (-шүүл, -шууд, -шүүд)