Дасхал 4

Ямар мэдүүлэлнүүд соо өөртэ хамаадалай залгалтатай юумэнэй нэрэнүүд байнаб гэжэ заагты.

1) Нютагайнгаа бүхы ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг, хүн зондо хүндэтэй ябадаг байгаа.
2) Эсэгэ хүбүүгээ һундалдуулаад ябадаг һэн.
3) Хонидоо адуулжа ябатараа, номгон хусаяа баряад, бэһээр нюдыень уяад, хонидтоо табиба.
4) Айлай хүүгэд хонин ямаадтаа үбһэ үгэбэ.
5) Энэ һүрэг дотор ехэ эбэртэй тэхэ бии һэн ха.