Дасхал 4

Ямар мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэ ушарлагша болоноб?

1) Зунай дулаан үдэрнүүд үнгэржэ, хадын оройгоор хирмаг саһан унаба.
2) Хуһан модоной намаа һаршаганалдан унана.