Дасхал 4

Хаана алдуутай үгэнүүд байнаб?

1) хүйтэндэ
2) тарималтай
3) эндэхиһээ
4) сэлмэгтэ
5) модорхууда
6) шулуурхуугаар