Дасхал 4

Эдэ мэдүүлэлнүүд соо ямар тоогой нэрэнүүд оронхойб?

Галуута нуур һуурин 1941 оной июниин 26-да тусгаар һууринай тоодо ороһон гээд баримта бии. Сэлэндүүмэ тосхон Шахта хоёр 1943 оной апрелиин 18-һаа эхиеэ абадаг, тиихэдэ Шахта һуурин 1953 оной июниин 15-һаа Гусиноозерск хото болгогдоһон юм.

1) бүридэмэл
2) юрын