Дасхал 5

Доро үгтэһэн оньһон үгэнүүд соо хэрэглэгдэһэн тоогой нэрэнүүдые илгагты.

Арба дахин хэхэб гэһэнһээ нэгэ дахин хээб гэһэн дээрэ. Зуун түхэригтэй байнхаар, зуун нүхэдтэй байһан дээрэ. Аймхай хүн арба дахин үхэдэг. Гансаһаа газар дүүрэхэ, хоёрһоо хотон дүүрэхэ.