Дасхал 5

Түлөөнэй нэрэнүүд олоной тоогоор хубилхадаа...

1) ондоо һууритай болодог.
2) -нар(-нэр, -нор) гэжэ олоной тоогой залгалта абадаг.
3) олоной тоогой залгалта абадаг, харин ондоо һууритай болодоггүй.