Дасхал 5

Сэгүүдэй орондо аялгануудые хүсэлдүүлжэ табигты, дүримыень тайлбарилагты.


Бага балшар наһанһ ном дэбтэрт эжэлшэхэ гээшэ эрхим эрхим заншал юм. Ном хамаг һайн һайхан мэндэ һургадаг, олон нса нээдэг, харанхые гэрэлтлдэг, зүб зам здаг.