Дасхал 5

Илгагдаһан газартань удхаарнь тааруулаад, түлөөнэй үгэнүүдые табигты. Хэрэглэгдэхэ үгэнүүд: тэрэнээ, энээн, хэндэшье, хэнэйшье.


Дондог һургуулиингаа зал соо стулай хүл эбдэжэрхибэ. Тиигээд хараагүй хада һууридань табижа, булгарһан хүлыень хоноогоод орхибо. тухайдаа хэлэбэгүй.