Дасхал 5

Текст сооһоо залгабаринуудай хүсөөр бии болоһон үйлэ үгэнүүдые түүжэ заагты.

Байгал далай томо хада уулануудаар хүреэлэгдэнхэй. Баруун таладань Примориин ба Байгалай шэлэнүүд, урда таладань Хамар-Дабаан, зүүн хойто зүгтэнь Улаан-Бургааһата ба Баргажанай дабаанууд тулган байдаг. Зунай ааяма халуун үедэшье орьёл үндэрнүүдэй орой мүнхэ мүльһөөрөө сайбалзан харагдадаг.