Дасхал 5

Тоогоор зааһан үйлэ үгэнүүдые деепричастна түхэлдэ оруулагты (асуудалнуудые анхархань шухала).

а) Бартахи бахардаба(1) (яан?) мэгдэбэ(2) (яажа?), байба(3) (яажа?) ядана(4) (яан?) асууба.
б) Хэсүү шангаар һэртыбэ(1) (яажа?), шэрүүн шангаар һархайба(2) (яажа?), бардам омогоор дэбхэрбэ.
в) Бартахи ехээр айһандаа барыба(1) (яажа?) шэрыбэ(2) (яажа?) байба даа.


а) Бартахи , асууба. б) Хэсүү шангаар , шэрүүн шангаар , бардам омогоор дэбхэрбэ. в) Бартахи ехээр айһандаа байба даа.