Дасхал 5

Дайбар үгэнүүд тэмдэгэй, юумэнэй, тоогой нэрэһээ гарахадаа, падежэй залгалтатайгаар тогтошоһон байдаг: нэгэдэхеэр, ябагаар, хойноһоо, үсэгэлдэрэй, нэгэндэ, хоёрто г.м. Энэ зүб гү, али буруу гү?

1) зүб
2) буруу