Дасхал 5

Мэдүүлэлнүүд сооһоо дахуулалнуудые олоод, тэдэнэй үйлэдэгшэ, хүтэлэгшыень илгажа тэмдэглэгты.

1. Уданшьегүй бороогой түрүүшын дуһалнууд тобжогоноод, уһа ехэтэй аадар адхарба. 2. Хүнһөө жэшээ абадаг, хүдэлмэриһөө дүршэл абадаг. 3. Наранай дулаанаар шарахадань, гэрэй оройһоо мүнгэн дуһалнууд шолд-шолд унана. 4. Дэлгэрэй һэрихэдэнь, газаа шэб харанхы болошоһон байба. 5. Эдээр бэеэ шэмэглэнхаар, эрдэмээр шэмэглэ.

а) үйлэдэгшэ
б) хүтэлэгшэ