Дасхал 5

Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты.

Урдань илангаяа ямар сагта, ямар газарта мал хониёо адуулхаб гэһэн иимэ дүримүүдтэй байгаа: саһанай хайлахада, хагданда адуулбал, мал һэргээд орхихо. Ургы сэсэгэй гарахада, хэдэн хоногто тэрэниие хониндоо эдюулхэ. Хабарай сагта хони ехээр уһалжа болохогүй.

а) причастна
б) деепричастна
в) юрын
г) бэеэ дааһан