Дасхал 5

Нэрлүүлэгшэнь мэдүүлэл соо ямар асуудалда харюусанаб?

1) ямаршье асуудалда
2) нэрын падежһээ бэшэ асуудалда
3) ганса нэрын падежэй асуудалда
4) хамаанай падежэй асуудалда