Дасхал 5

Абяануудай үгүүлэлгын зүб шэнжэ шэлэгты.


1) Үгүүлхэдэ, аманай хүнды соо торолто ушардаг. а) аялган
б) хашалган
2) Үгүүлхэдэ, аманай хүнды соо торолто ушардаггүй. а) аялган
б) хашалган