Дасхал 5

Тусгаарлагдаһан хабсаралтануудтай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Онон мүрэнэй эрьеэр үзэсхэлэн һайхан байгаалиин зураглал таряалан тала үлир мойһото шугы, орьёл шулуун хабсагай һэлгэн үнгэрнэ.
2) Тэрэ жалгын зүүн эрьедэ тээ доохонуур улаан шара элһэн дээрэ үхибүүд наадана.
3) Байгал далай дэлхэй дээрэхи эгээл гүнзэгы нуур гэжэ олон түмэндэ мэдээжэ юм.
4) Манай гүрэнэй хүн бүхэн хүдэлхэ, һураха, амарха эрхэтэй юм.
5) Балдан энэ жэл ехэ һургуули дүүргэһэн хүбүүн манай һургуулида хүдэлнэ.