Дасхал 5

Илгагдаһан хэлэлгын хубинууд мэдүүлэлнүүдэй ямар гэшүүд бэ? Тааруулан табигты.


1) Тэрэ [эреэгшэн] – минии [нүхэр]. а) нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ
б) нэмэлтэ
в) нэрлүүлэгшэ
г) элирхэйлэгшэ
2) Басаганай [зоримгойһоо] боложо илабабди. а) нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ
б) нэмэлтэ
в) нэрлүүлэгшэ
г) элирхэйлэгшэ
3) Сагай эртэнь дээрэ, наһанай [залуунь] [дээрэ]. а) нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ
б) нэмэлтэ
в) нэрлүүлэгшэ
г) элирхэйлэгшэ
4) Удабашьегүй Борбоодойн Бошогто яяр [сагаанаа] яндагашуулан ойртожо ябахадаа харана. а) нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ
б) нэмэлтэ
в) нэрлүүлэгшэ
г) элирхэйлэгшэ
5) Һохорые гэгүүлһэн, һорогые [мөөрүүлһэн] хүн бэшэб. а) нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ
б) нэмэлтэ
в) нэрлүүлэгшэ
г) элирхэйлэгшэ