Дасхал 5

Дахуулалаар гараһан дэлгэрэнгы ушарлагша ямар асуудалнуудта харюусанаб?


1) шинии ерэхэдэ а) яажа?
б) юундэ?
в) яабал?
г) хэзээ?
2) хура бороо багаар орожо а) яажа?
б) юундэ?
в) яабал?
г) хэзээ?
3) ган гасуур болоһон дээрэһээ а) яажа?
б) юундэ?
в) яабал?
г) хэзээ?
4) харанхы болоод байхада а) яажа?
б) юундэ?
в) яабал?
г) хэзээ?
5) наранай оромсоор а) яажа?
б) юундэ?
в) яабал?
г) хэзээ?
6) һайн юумэ бодобол а) яажа?
б) юундэ?
в) яабал?
г) хэзээ?