Дасхал 5

Ямар мэдүүлэлнүүд соо нэгэ түрэл гэшүүдэй сэглэлтын тэмдэгүүд буруу табяатай байнаб?

1) Бидэ үбһэ сабшахаяа, таряа хуряахаяа, хартаабха, малтахаяа, хүдөө гарахамнай.
2) Хуушан, модон сарай соо сайлажа һуунад.
3) Угаа мэдэхэ, нютагаа һанаха, арадаа хүндэлхэ, эхэ эсэгээ хайрлаха мэдэрэлтэй хүн найдамтай.