Дасхал 5

Мэдүүлэлнүүд соохи хандалганууд ямар юумэнэй нэрэнүүд бэ? Тусхайта гү, али юрын гү?


1) Сайн байна, Дамба! Хайшаа зорёобта? а) тусхайта
б) юрын
2) Хүбүүн, бишни морёо хүндэ миин үгөөгүйб. а) тусхайта
б) юрын
3) Бимба, ши юрэдөө хэндэшье бү дуулгаарай. а) тусхайта
б) юрын
4) Хүбүүд, һайнта даа! Намайгаа хүлисөөрэйгты. а) тусхайта
б) юрын