Дасхал 5

Тус баримтануудые хэрэглэн, соносхол зохёогты.

Соносхол
...(Юун?) ...(Хэзээ?) ... (Хаана?) болохонь.

Хэзээ - 2012 оной сентябриин 7-8-да 15.00 саг
Хаана - Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрай байшан
Юун - Улаан-Үдэ хотын байгуулагдаһаар 345 жэлэй ойн баярай ёһолол


Соносхол Улаан-Үдэ байгуулагдаһаар 345 ёһолол 2012 7-8-да 15.00 гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй болохонь.