Дасхал 5

Сэгүүдэй орондо таараха үгэнүүдые табигты.


1) ... гутал хүл үбэдхөөдэг. а) үй
б) уйтан
в) уйлаан
г) үйһэн
д) түймэр
2) Ойдо ... бү табигты. а) үй
б) уйтан
в) уйлаан
г) үйһэн
д) түймэр
3) Хуһанай ... түйсэ дархалба. а) үй
б) уйтан
в) уйлаан
г) үйһэн
д) түймэр
4) Үхибүүдэй ... дуулдаба. а) үй
б) уйтан
в) уйлаан
г) үйһэн
д) түймэр
5) ... түмэн шоргоолжод борооһоо урид бутаяа заһаба. а) үй
б) уйтан
в) уйлаан
г) үйһэн
д) түймэр