Дасхал 5

Өө — ээ аялгануудые зүб бэшэхэ дүримэй ёһоор бэшэгдэһэн үгэнүүдые илган гаргагты.

Ойн хотирхой горхондо нэгэ бобр халюун ажаһуудаг һэн. Гэрынь угаа һайн байгаа: модо хюрөөдэжэ, тэрээнээ уһа руу зөөжэ, мүн хана, оройень дархалжа, тэрэ өөрөө баряа һэн. Минжэ, халюунай дэгэлыньшье һайн байгаа: үбэлдөөшье, һүниндөөшье, үдэртөөшье дулаан.