Дасхал 5

Сэгүүдэй орондо аялгануудые тааруулан табигты.


Һамбайгаа льбүүлһэн морин түргэдэхэ, Һаншагаа льбүүлһэн һамган түргэдэхэ.