Дасхал 5

Эдэ үгэнүүдые зүбөөр үгүүлээд, таараха бэшэлгыень харуулагты.


1) [гэртээ] а) уйтан
б) гэртэй
в) халхай
г) дэлхэй
2) [халхаэ] а) уйтан
б) гэртэй
в) халхай
г) дэлхэй
3) [дэлхээ] а) уйтан
б) гэртэй
в) халхай
г) дэлхэй
4) [уиитанг] а) уйтан
б) гэртэй
в) халхай
г) дэлхэй