Дасхал 5

Ямар мэдүүлэлдэ хубсаһанай удха тухай хэлэгдэнэб?

1) Буряад арад урда сагта нүүдэл ажабайдалтай байгаа.
2) Табан хушуу мал үдхэжэ ажамидардаг һэн.
3) Ямаршье арад байгаалидаа, ажал хүдэлмэридөө, байдалдаа, түхэл шарайдаа, бэедээ тааруу, зохид өөрын онсо шэнжэтэй, оёдолоороошье онсо удхатай хубсаһа үмдэдэг.
4) Хубсаһа хунарынь, шэмэг зүүдхэлынь буряад зоной абари зангые харуулна: сагаан сэдьхэлтэй, даруу номгон зантай, удаан, хашан, тэсэмгэйень г.м.